برگزاي كلاس سايت حفاظتي- اخبار ايبك آباد

كلاس سايت كشاورزي حفاظتي در مسجد جامع شهر داودآباد در روز سه شنبه مورخه 26/1 /1393 با حضور كشاورزان  برگزيده سايت مربوطه برگزار گرديد كه در طي اين كلاس مهندس نجمي معاون زراعت استان به ارائه راهكارهايي در مورد كشاورزي حفاظتي و مبارزه با سن و علف هرز به صحبت  پرداخت و با ذكر صلوات كلاس در ساعت 12 به اتمام رسيد