بازديد استاندار محترم و هيئت همراه از مزرعه مشاع در سهل آباد در هفته ترويج کشاورزي

طرح آبياري تحت فشار مزرعه مشاع شماره 2 روستاي سهل آباد با 28 نفر کشاورز در سطح 140 هکتار در مورخه 26/03/93 توسط آقاي مهندس مقيمي استاندار محترم استان مرکزي ؛ مهندس مظفري رئيس محترم سازمان جهاد کشاورزي استان مرکزي؛ مهندس بابايي رئيس محترم مديريت جهاد کشاورزي شهرستان اراک و هيئت هاي همراه افتتاح گرديد.مزاياي اجراي اين طرح، تغيير آبياري سنتي، جلوگيري از کشت بي رويه ، استفاده بهينه از آب موجود ، يکپارچگي اراضي، اصلاح گردش آب از 24 شبانه روز به 10 شبانه روز، و از همه مهمتر يکجا زراعي (کشت به صورت تعاوني) و احداث استخر با پوشش پليتون با ظرفيت 1562 مترمکعب جهت پمپاژ به شبکه آبياري مي باشد .