گزارش برگزاري كلاس ترويجي

 

در تاريخ 7/2/93 كلاس ترويجي پيرامون مباحث كاشت و داشت ذرت ( علوفه اي و دانه اي ) در مركز ترويج كشاورزي  ايبك آباد برگزار گرديد و كارشناس شركت آرمان سبزآدينه  در اين جلسه مطالب ارزشمندي را ارائه نمودند 0

هم چنين يك دوره كلاس آموزشي و ترويجي تحت عنوان توليد كمپوست از ضايعات كشاورزي توليد محصول سالم در تاريخ 17/2/93 با حضور بانوان روستاي ميچان برگزار گرديد و در پايان جهت آشنايي بيشتر بهره برداران ، از كارگاه توليد پرورش كود ورمي كمپوست مشكان بازديد به عمل آمد.