کلاس آموزشی سایت مصرف بهینه آب در تاریخ 93/1/20

کلاس آموزشی سایت مصرف بهینه آب در تاریخ 93/1/20 در مزرعه آقای عباس محمدی با حضور پانزده نفر از کشاورزان اعضاء سایت برگزار شد. در این جلسه خانم مهندس مظاهری پیرامون آبیاری تحت فشار و نحوه اجرای آن توضیحاتی دادند. در پایان جلسه نیز مهندس ابراهیمی در رابطه مبارزه با علف های هرز و سن گندم توصیه هایی برای کشاورزان منطقه ساروق داشتند.