کلاس آموزشی روستای مراد آباد

در تاریخ 92/12/26  در ساعت 11 صبح کلاس آموزشی مبارزه با علف های هرز گندم توسط آقای مهندس مشیری ناظر گندم و خانم مهندس منبری ناظر شبکه مراقبت منطقه با همراهی مروج منطقه برگزار گردید.موضوعات مطرح شده به شرح زیر بود:

 

 

 

 

 

 

1-    مناسب ترین زمان مصرف کودها و ریز مغذی ها

2-    مناسب ترین زمان کنترل علف های هرز

3-    مناسب ترین روش های کنترل علف های هرز