كلاس آموزشي سايت مصرف بهينه آب با موضوع ارتقاء آبياري شياري در گندم

كلاس آموزشي سايت مصرف بهينه آب با موضوع ارتقاء آبياري شياري در گندم در تاريخ 10/2/92 در سالن جلسات بخشداري ساروق با حضور 15 نفر ازكشاورزان سايت و تدريس مهندس ميرزايي برگزار گرديد. .