كلاس آموزشي ترويجي تغذيه گياهي


يك دوره كلاس آموزشي ترويجي تحت عنوان تغذيه گياهي با حضور كارشناسان ناظر ، مروجين و كارشناسان مراكز ترويج و كشاورزان پيشرو شهرستان در تاريخ92/12/5 در محل سالن جلسات مركز ترويج رشد و كارآفريني اراك برگزار گرديد.

در اين كلاس ترويجي جناب آقاي دكتر ميرنژاد  درخصوص مباحث نوين تغذيه گياهي و لزوم استفاده از كودهاي بيولوژيك و آلي در اراضي كشاورزي جهت افزايش حاصلخيزي خاك و توليد محصول سالم مطالبي ارائه نمودند.