عمليات اسفند ماه در باغات

1-محلول پاشي با روغن ولك بر روي تمام شاخه ها وتنه درختان به طور كامل به نسبت 50-30در هزار نيمه اول اسفندماه انجام گردد.
2-محلول پاشي فروست با كود آماده فروست اورال به نسبت 4 در هزار ويا با استفاده از تركيب (كود اوره46٪نيم كيلو گرم+ (سولفات روي 34٪ نيم كيلو گرم+اسيد بوريك17٪ نيم كيلو گرم) در 100 ليتر آب درنيمه اسفندماه فقط براي درختان ميوه انجام گردد.
3-محلول پاشي با اكسي كلرور مس به نسبت 3در هزار در نيمه دوم اسفند ماه بر روي تمام درختان به طور كامل اعم از مثمر و غير مثمر انجام گردد.
4-اجراي تغذيه درختان ميوه باروش چالكود با كود هاي مورد نيازدرختان ميوه انجام گردد.


اداره توليدات گياهي (باغباني )شهرستان اراك