سن غلات

سن غلات

سن يكي از مهمترين آفات غلات است كه باعث لاغري و چروكيدگي دانه گندم  و در نتيجه كاهش عملكرد مي شود. سن مادر پس از ورود به مزرعه از جوانه ها ، برگ و ساقه گندم تغذيه و تخمگذاري مي كند. پس از تفريخ (باز) شدن تخم ها ، پوره ها  (نوزادها) ظاهر مي شوند كه پوره سن 2 به بعد باعث خسارت كمي و كيفي غلات مي گردد.

براي مبارزه و كنترل صحيح و اصولي آفت ابتدا بايستي جمعيت سن تعيين و برآورد شود. براي برآورد وضعيت آفت در مرحله تخم و پوره سن 1 و 2 بايد از كادر و براي سنين پورگي 3 و بالاتر از تور استفاده نمود.

بهترين زمان براي تور زني صبح ها تا ساعت 10 صبح و بعداظهر ها از ساعت 5 تا نزديك غروب آفتاب مي باشد. در صورت وجود باد ، باران، رگبار، سرما و غيره نبايد از تور براي تخمين جمعيت استفاده كرد.

پس از برآورد جمعيت سن گندم در مزرعه با استفاده از جداول موجود و با مشورت كارشناسان مستقر در مراكز جهاد كشاورزي در صورت نياز به مبارزه شيميايي بلافاصله مزرعه مورد سمپاشي قرار گيرد.

بهترين زمان مبارزه با سن مادر وقتي است كه بيشترين جمعيت سن هاي موجود دراماكن زمستان گذراني ، محل خود را ترك و تخليه كرده باشند. همچنين زمان اصولي مبارزه با پوره ها وقتي است كه اكثريت نسبي جمعيت پوره هاي سن غلات موجود در مزرعه در مرحله سن 2 پورگي باشند.

جهت تعيين نوع سموم قابل استفاده براي مبارزه و همچنين ميزان مصرف سم با كارشناسان مستقر در مراكز جهاد كشاورزي يا كلينيك هاي گياهپزشكي مشورت نماييد.

نكته :

  • برداشت به موقع گندم يكي از روش هاي توصيه شده براي كاهش جمعيت و خسارت سن گندم است
  • در صورتيكه درصد سن زدگي گندم بالاتر از 2 درصد باشد سيلوها از خريد گندم خودداري خواهند نمود.

 

مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي و مديريت حفظ نباتات