دوره آموزشي توليد محصولات سالم با كود ورمي كمپوست در روستاي كارچان


در تاريخ 4/12/92 دوره آموزشي توليد محصولات سالم با كود ورمي كمپوست  در روستاي كارچان برگزار گرديد.

در اين دوره آموزشي كه با حضور 15 نفر از زنان روستايي برگزار گرديد ، زنان فعال بخش كشاورزي منطقه با اهداف زير آشنا شدند.

1-1- گسترش مبارزه تلفيقي مصرف بهينه سموم

2-2- ترويج استفاده از كودهاي آلي و زيستي در سطح مزارع و باغات

3-3- اعمال استانداردهاي  مواد بيولوژيك

4-4- داروهاي دامي

5-5- توسعه كشت ارگانيك

همچنين يك واحد توليد كمپوست از ضايعات كشاورزي و خانگي با مشاركت زنان روستايي كارچان توسط خانم طاهره كارچاني شروع به اجرا نمود.