برگزاری کلاس آموزشی میچان و نوازن

این مرکز در روزهای 1392/12/24 و 1392/12/25 اقدام به برگزاری دو کلاس آموزشی ترویجی توسط ناظر شبکه مراقبت منطقه خانم مهندس آهنگرانی به همراهی مروج منطقه در روستاهای میچان و نوازن نموده است.نکات آموزشی به شرح زیر بود:

1-زمان مناسب سمپاشی علف های هرز و انتخاب علف کش مناسب

2-زمان و نحوه استفاده مناسب از کودها وریزمغذی ها در کشت گندم

3-اطلاع رسانی در خصوص خسارت شته روسی و نحوه مبارزه با آن