برگزاري کلاس آموزشي کشت زعفران

با توجه به عدم وجود باغات انگور در روستاي ابراهيم آباد از توابع دهستان مشک اباد از توابع دهستان مشک آباد شهرستان اراک، کلاس آموزشي کشت زعفران جايگزين آموزش آفات و بيماري هاي انگور شد. به علت مستعد بودن اين منطقه به کشت زعفران ، آموزش يکروزه اصول صحيح کشت زعفران ويژه زنان و دختران روستايي در مورخه 15/10/92 در پايگاه بسيج اين روستا برگزار گرديد.

در اين کلاس آموزشي ، ترويجي به درآمدزا بودن کشت زعفران براي زنان روستايي و مراحل کاشت، داشت و برداشت اين گياه با ارزش پرداخته شد و در پايان کلاس به پرسش هاي حاضرين در خصوص مسايل و مشکلات مربوط به اين کشت پاسخ داده شد.