برگزاري کلاس آموزشي تغذيه گياهي و مبارزه با آفات و بيماري هاي غلات و يونجه در روستاي امر آباد

در مورخه 28/11/92 در محل مسجد روستاي امر آباد کلاس آموزشي، ترويجي در خصوص رعايت نکات فني مرحله داشت غلات شامل:

1ـ انجام آبياري تعجيلي در اسفند ماه

2ـ مبارزه با سن مادر

3- تقسيط کود اوره و مصرف کودهاي ريز مغذي

و همچنين در خصوص کشت يونجه نکاتي  شامل:

1ـ مبارزه با آفت سرخورطومي يونجه

2ـ مبارزه با علف هاي هرز و سس يونجه

پرداخته شد و در پايان کلاس به پرسش هاي حاضرين در خصوص مسايل و مشکلات مربوط به کشت هاي مذکور پاسخ داده شد.