برگزاري کلاس آموزشي تغذيه گياهي، مبارزه با علف هاي هرز، آفات، بيماري هاي غلات، يونجه و باغات انگور در روستاي خيرآباد

در مورخه 1/12/92 در محل مسجد روستا کلاس آموزشي، ترويجي در خصوص رعايت نکات فني و کاربردي مرحله داشت گندم و جو و انجام به موقع آنها پرداخته شد.

نکات فني مطرح شده شامل :

1ـانجام آبياري تعجيلي پس از يخبندان زمستانه در اسفند ماه

2ـ مبارزه با علف هاي هرزط گندم وجو

3- تقسيط کود اوره و مصرف کودهاي ريز مغذي

4ـ مبارزه با آفت سن مادر و شته روسي در گندم وجو

همچنين در خصوص باغات انگور و کشت يونجه نکاتي به شرح ذيل بيان گرديد:

1ـ مبارزه با آفت سرخورطومي يونجه

2ـ عدم استفاده از کود ازته در مزارع يونجه

3ـ مبارزه با سس يونجه

4ـ مبارزه با آفت خوشه خوار باغات انگور

5ـ  مبارزه با آفت بيماري هاي سفيدک مو

در پايان کلاس به پرسش هاي حاضرين در خصوص مسايل و مشکلات مربوط به کشت هاي مذکور پاسخ داده شد.