برگزاري کلاس آموزشي ترويجي کنترل علف هاي هرز ، آفات و بيماري هاي گياهي غلات در روستاي سهل آباد

در مورخه 6/12/92 در محل مسجد روستاي سهل آباد کلاس آموزشي ترويجي در خصوص رعايت نکات فني و کاربردي مرحله داشت گندم و جو وگندم ديم پرداخته شد.

1ـ انجام آبياري تعجيلي در گندم وجو

2ـ مبارزه با علف هاي هرز گندم آبي و ديم و جو

3ـ رعايت دوره هاي آبياري در گندم وجو

4ـ مبارزه با آفت سن در مزارع گندم آبي و ديم

در کلاس فوق علاوه بر مسائل و مشکلات مربوط به کشت هاي فوق به سوالات کشاورزان پاسخ داده شد.