برگزاري کلاس آموزشي ترويجي تغذيه، آفات و بيماري هاي گياهي در روستاي معصوميه (شهوه)

در مورخه 15/11/92 در محل مسجد روستا کلاس آموزشي ، ترويجي در خصوص رعايت نکات فني در مرحله داشت گندم ، جو،  يونجه و باغات انگور برگزار گرديد.

1ـ انجام آبياري تعجيلي در پايان اسفندماه

2ـ مبارزه با علف هاي هرز گندم وجو

3ـ مبارزه با سن مادر

4ـ رعايت تقسيط کود اوره

5ـ مبارزه با آفت سرخورطومي يونجه

6ـ مبارزه با موش مزارع يونجه

7ـ مبارزه با آفت خوشه خوار باغات انگور

8ـ مبارزه با بيماري سفيدک يونجه

9ـ مبارزه با علف هاي هرز و سس يونجه

10ـ  سوزاندن مزارع يونجه

کارشناس ترويج : علي يارمحمدي