برگزاري کلاس آموزشي اصول نگهداري شبکه هاي آبياري تحت فشار

در راستاي مصرف بهينه از آب در کشاورزي و توسعه شبکه هاي آبياري تحت فشار، دوره ي آموزشي يکروزه با عنوان اصول نگهداري شبکه ي آبياري تحت فشار براي تعدادي از منطقه ي مشک اباد در مرکز خدمات اين دهستان در تاريخ 16/10/92 برگزار گرديد.که ضمن تشويق و ترغيب کشاورزان به استفاده از سيستم هاي آبياري تحت فشار به اصول نگهداري از تاسيسات آن نيز پرداخته شد.