برگزاري کلاس آموزشي ،ترويجي آفات و بيماري ها و علف هاي هرز در روستاي شانق

در مورخه 9/10/92 در محل مسجد روستا ي شانق کلاس آموزشي ـ ترويجي در خصوص رعايت مکات فني و کاربردي ذيل در کشت غلات و باغات برگزار گرديد:

1ـ انجام آبياري تعجيلي در اسفندماه

2ـ مبارزه با آفات و علف هاي هرز مزارع گندم و جو

3ـ مبارزه با آفات خوشه خوار باغات انگور

4ـ مبارزه با آفت کرم سيب

مسئول مرکز :محمدقاسم انصاري