برگزاري کلاس آشنايي با کود ورمي کمپوست در کارچان

با توجه به مزاياي کودهاي آلي و تقريبا جديد بودن کود ورمي کمپوست در کشاورزي، کلاس آموزشي به همين منظور در تاريخ  4/12 / 92 در کارچان براي زنان روستايي برگزار گرديد.در اين کلاس به مزاياي ورمي کمپوست ،ويژگي هاي اين کود و نحوه استفاده از آن در کشاورزي پرداخته شد.

در انتها زنان روستايي مشتاق به تهيه اين کود در منازل خود شدند.