برگزاري كلاس آموزشي پروار بندي گوساله در روستاي سهل آباد

با عنايت به پروار بند بودن تعداد زيادي از دامداران روستاي سهل آباد و به منظور افزايش عملكرد وبهبود بهره وري در دامداري اين روستا  كلاس آموزشي  پروار بندي گوساله در تاريخ 7/10/92 در محل مسجد روستا برگزار گرديد كه در اين كلاس علاوه بر مسائل مهم در پروار بندي گوساله در رابطه با تغذيه صحيح و اقتصادي دامهاي پرواري بحث و به سوالات دامداران پاسخ داده شد.

کارشناس دام: محمد شمسي