برگزاري كلاس آموزشي سيلوسازي در روستاي شهوه

با عنايت به اينكه در روستاي شهوه عمدتا دامداران خرده معمولا بصورت توام دام سنگين ودام سبك دارند در رابطه با موضوع كلاس سيلو سازي علوفه وتغذيه و نگهداري آن در تاريخ 15/11/92  با دامداران گفتگو گرديد و روشهاي سيلو سازي براي ايشان توضيح داده شد وهمزمان نيز در رابطه با تغذيه بهاره دام سبك نيز توضيحاتي براي دامداران ارايه گرديد.

کارشناس دام: محمد شمسي