برگزاري كلاس آموزشي ساخت سيلو در روستاي خير آباد

با عنايت به تمركز بسياري از دامداريهاي صنعتي بخش در روستاي خيرآباد واهميت مصرف سيلوي ذرت و افزايش بهره وري اين دامداريها كلاس اموزشي سيلو سازي در مورخه 25/10/92 در محل مسجد روستا برگزار گرديد. كه در رابطه با موضوع كلاس وتغذيه دام بحث وگفتگو بعمل آمد.

کارشناس دام: محمد شمسي