برگزاري كلاس آموزشي تغذيه دام در روستاي شانق

با عنايت به اينكه دامداري در روستاي شانق بصورت گوسفند داري مي باشد و معمولا پرورش دام در مرتع ميباشد و معمولا دامها در زاغه ها نگهداري مي شوند و لزوم تغذيه متفاوت مي باشد كه صورت امكان سيلو سازي روزميني مقدار زيادي از علوفه زمستاني آنها تامين مگردد. كه در رابطه با روشهاي پرورش و تغذيه و نگهداري گوسفند گوشتي و پرواري و تغذيه و پرواربندي در مرتع بحث و گفتگو عمل آمد.

کارشناس دام: محمد شمسي