اطلاعيه برداشت گندم

کشاورز عزيز،سلام خسته نباشيد

آيا مي دانيد:

* کمباين يکي از اصلي ترين ماشين هاي برداشت محصول گندم و جو مي باشد که توجه به تنظيمات آن قبل از برداشت محصول ازاهميت بسزايي برخوردار ميباشد.

 

* راننده کمباين موظف مي باشد تنظيمات کمباين را با توجه به تراکم و نوع محصول در هر مزرعه اعمال نمايد تا برداشت محصول به نحو مطلوب صورت گيرد.

* يک راننده کمباين بايستي منشاء تلفات را بداند تا جهت رفع نواقص دستگاه هنگام برداشت از ريزش دانه ها و ضايعات محصول جلوگيري بعمل آورد.

* حتي الامکان سعي کنيد از کمباين هاي سالم و مدل بالا براي برداشت محصول خود استفاده کنيد،يک کمباين فرسوده و از رده خارج در صورتيکه به شما تخفيف قابل توجهي نيز بدهد، قطعا چند برابر اين تخفيف ،محصول شما را دور خواهد ريخت.

* از کمباين هايي که توسط ناظرين برداشت  مورد بازديد قرار گرفته و داراي بر چسب معاينه فني سال 93 مي باشد استفاده کنيد.

* ازبرداشت با کمباينهاي فاقد معاينه فني جدا خودداري نماييد.

* در ابتداي برداشت خود کشاورزان ميبايست با نمونه گيري از سطح برداشت شده کمباين را کنترل ودر صورت رضايت مندي محصول برداشت شود، در غير اينصورت برداشت با آن کمباين تعطيل گردد.

* جهت جمع آوري کاه و کلشن تا حد امکان از بستن پارچه به پشت کمباين خودداري کنيد چراکه اين کار در جداسازي دانه ازكاه در کمباين اختلال ايجاد نموده و باعث ريزش دانه ها مي شود.

* در صورت استفاده ازكمباينهاي كاه كوب فقط درمزارع ديم، وزراعتهاي ضعيف استفاده گردد زيرا  ريزش وضايعات محصول با اين كمباينها درزراعت هاي خوب وپرپشت بسيار بالا  مي باشد.

برداشت بهتر داشته باشيد نه برداشت زودتر

 

 

 

مسئول وناظرين برداشت شهرستان اراك ومراكز تابعه