اطلاعيه(بهار 93)

كشاورزان عزيز ، با توجه به ريزش سن مادر در مزارع گندم و جو براي آگاهي از زمان مبارزه با اين آفت ضمن بازديد مرتب از مزارع خود با كارشناسان مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي مشورت نماييد