اخبار ايبك آباد

گزارش برگزاري كلاس ترويجي
برگزاي كلاس سايت حفاظتي- اخبار ايبك آباد
کلاس آموزشی سایت مصرف بهینه آب در تاریخ 93/1/20
برگزاري كلاس آموزشي تراكتورچيان داراي سمپاش
برگزاری کلاسهای آموزشی ترویجی مبارزه با علف های هرز و سن غلات
برگزاری کلاس آموزشی میچان و نوازن
کلاس آموزشی روستای مراد آباد